برنامه‌ها را می‌توانید با کامپایلر آنلاین، اجرا کنید.

سؤال) برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت کرده و با استفاده از یک تابع بازگشتی از آن عدد تا یک را چاپ نماید.

#include <iostream>
using namespace std;
void print_recursive(int n);

int main()
{
 int n;
 
 cin >> n;
 print_recursive(n);
 
 return 0;
}

void print_recursive(int n)
{
 if (n>0)
 {
  cout << n << endl;
  print_recursive(n-1);
 }
 else
  return;
  
}

سؤال) برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را از کاربر بگیرد و با استفاده از یک تابع بازگشتی حاصلضرب دوعدد را محاسبه و چاپ نماید.

 

#include <iostream>
using namespace std;
 
int recursive_product(int a, int b);
 
int main()
{
 int m , n;
  
 cin >> m >> n;
 cout << recursive_product(m,n);
  
 return 0;
}
 
int recursive_product(int a, int b)
{
    
 
 if (a>0)
  return b+recursive_product(a-1, b);
 else if (a<0)
 {
  a = -a;
  return -(b+recursive_product(a-1, b));
 }
 else // a==0
  return 0;
 
}

سؤال) برنامه‌ای بنویسید که دو عدد طبیعی (صحیح مثبت) را از کاربر بگیرد و با استفاده از یک تابع بازگشتی ب.م.م (بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک) دوعدد را محاسبه و چاپ نماید.

 

// Calculates Greatest Common Divisor (GCD) of two positive integer numbers
// it also named Highest Common Factors (HCF)

#include <iostream>
using namespace std;

unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b);

int main() {
  unsigned int a , b;

  cout << "Enter two positive integers: ";
  cin >> a >> b;
  if (a==0 || b==0) // we can also use if (a*b==0)
  {
   cerr << "Error in parameters, both of them must be >0";
   return 1; //exits with error code #1 
  }
  
  cout << " GCD("<< a <<" , "<< b <<") = "<< gcd(a, b);

  return 0;
}

unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b)
{
  // Pre Condition: a>0 and b>0 
  if (b == 0)
   return a;
  else
   return gcd(b, a % b);
}

لینک‌های مرتبط