ارسال مکان در تلگرام با کمک گوگل‌مپ

ارسال مکان در تلگرام با کمک گوگل‌مپ

ارسال مکان در تلگرام یک کاربرد مفید این برنامه است. با مطالعه این نوشتار می‌بینید که ابزار مکان‌یاب روی گوشی و تبلت خیلی بیشتر از آن‌چه حدس بزنید، کار راه‌انداز است. قرار مشترکی در یک جایی دارید، مراسمی در رستوران واقع در یک بزرگراه. شخصی که زودتر رسیده یا قبلا به محل...