کودک و تلویزیون و اینترنت

چگونه والدین بر کار فرزندان در استفاده از کامپیوتر و اینترنت و موبایل و تبلت و گیم نظارت و با آن ها تعامل کنند