تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ عمومی و جامعه و خانواده - تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی