می‌توانیم شطرنج تصادفیشر بازی کنیم؟

پشت جلد کتاب شطرنج تصادفیشر