ویروس کرونا - ویروس کورونا

متن ترجمه شده از سازمان جهانی بهداشت who در خصوص ویروس کرونا