تئوری پنجره شکسته و کاربرد آن در حوزه‌های مختلف مدیریت

تئوری پنجره شکسته و کاربرد آن در حوزه‌های مختلف مدیریت و بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها